Διευθύντρια Π.Μ.Σ. 
Ιωάννα Ν. Γριβέα
Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας
Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν.

Το Π.Μ.Σ. ειδικεύεται στα πεδία της Γενικής Παιδιατρικής και των Εξειδικεύσεων της.

Οι απόφοιτοι παρακολουθούν τα προβλεπόμενα μαθήματα και πραγματοποιούν πρακτική άσκηση  και τους χορηγείται διεθνώς αναγνωρίσιμο δίπλωμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων».

Ο κάθε κύκλος (διάρκεια) του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για πλήρη φοίτηση.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά.

get updates